سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدرضا صالحی امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و معاون پژوهشهای فره
زهرا خدایی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
علی پورخیری – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

انسان و محیطی که در آن زندگی می کند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر هستند رشد سریع شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین که خود اختلاط و درهم آمیزی بیشتر انسان ها در فضای شهری به همراه دارد باعث شده تا بحث امنیت اهمیت خاصی در مسائل شهری پیدا کند امنیت شهری یعنی آرامش اطمینان خاطر و نبود هراس شهروندان ازه رگونه تهدید و خطر علیه شهر شهروندان فضاهای شهری ساختمان ها سازمان ها تاسیسات و زیرساختهای شهری و سایر عناصر مهم در زندگی شهری که نگرانی و احساس ناامنی در شهروندان را به وجود آورد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتقا امنیت در فضاهای عمومی شهری است روش آن اسنادی و با مطالعه متون و بررسی تطبیقی نظریات مربوطه پس از پرداختن به کلیه مفهومی امنیت شهری و بررسی دیدگاه های مرتبط دراینخصوص شاخصهای تحلیل امنیت در فضاهای شهری را مورد واکاوی قرار داده و مکانیسم ها و سازوکارهای برنامه ریزی شهری را در تامین امنیت شهری تشریح نموده است.