سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا آزادی – دانشجویکارشناسی ارشد
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی منابع طبیعی لرستان

چکیده:

بطورکلی ۱۱لاین خلر به منظور ارزیابی نسبت به تنش خشکی دردو محیط بدون کشت کاشت پاییزه و دارای تنش کاشت بهاره به اجرا درآمد عملکرد دانه ژنوتیپ ها درمحیط بدون تنش به میزان ۵۶درصد نسبت به محیط دارای تنش افزایش نشان داد به منظور بررسی اثرتنش خشکی انتهایی برشاخصهای ارزیابی کننده تحمل ۱۱لاین خلر آزمایش مزرعه ای درسال زراعی ۹۰-۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگائی خرم آباد بصورت طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درپاییز و بهار به اجرا درآمد دراثر کشت دیرهنگام درتاریخ کاشت دوم لاینهای خلردرمرحله گلدهی و پرشدن غلافها با تنش خشکی مواجه شوند نتایج این بررسی نشان داد که با تاخیر درزمان کاشت و مصادف شدن مرحله پرشدن غلافها با درجه حرارتهای نسبتا بالا ماده خشک گیاه ۵۲درصد ارتفاع گیاه ۳۶% عملکرد دانه ۵۶% شاخص برداشت ۹ درصد کاهش یافت براساس شاخص تحمل به تنش فرناندز لاین ۴۴۹ هم درشرایط مطلوب دراولین تاریخ کاشت بیشترین عملکرد دانه ۴۱۵۱ کیلوگرم درهکتار را داشت و هم با تاخیر درکاشت و مواجه شدن با شرایط تنش خشکی درتاریخ کاشت بهاره با ۱۸۹۲ کیلوگرم درهکتار دارای عملکرد بیشتری بود.