سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیخان نصراصفهانی – استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فاطمه اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی

چکیده:

روستای تجره در شمال شرق میمه و شمال شهر اصفهان واقع شده است . این منطقه بخشی از زون ارومیه – دختر( شمال غرب – جنوب شرق ) می باشد. در این پژوهش مشخص گردید که نهشته های تراورتن معدن پیل پایهتجره به صورت سیکلی ودوره ای رخ داده اند که درپروفیل های انتخابی ازمعدن این سیکل ها قابل مشاهده هستند. مبنای ایجاد سیکل ها بر اساس درجه حرارت نهشته ها وعمق حوضه درهنگام رسوبگذاری است. بر ایناساس هشت سیکل رسوبی تعیین گردید که عبارت اند از ۱- توفا به کنگلومرا ۲- توفا به کنگلومرا ۳- رخساره دندریتی به توفا ۴- رخساره استروم اتولیتی به توفا ۵- استروما تولیتی به کنگلومرا ۶- تراورتن ماسه ای بهکنگلومرا ۷- توفا به کنگلومرا ۸- رخساره ی پلوئیدی به توفا همه این سیکل ها حاکی ازکاهش عمق حوضه و وقفه ی رسوبگذاری در منطقه است