سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا غفاری بیستونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی
علیخان نصراصفهانی – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفها
عبدالحسین کنگازیان – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفها

چکیده:

راورتن های معدن شورغستان در غرب اردستان واقع شده است. این منطقه بخشی از زون ارومیه- دختر ( شمال غرب- جنوب شرق) می باشد. این سنگ ها مربوط به زمان کواترنر می باشند. در این پژوهش مشخص گردید که نهشتههای تراورتن معدن شورغستان به صورت دوره ای و سیکلی رخ داده اند که در پروفیل های انتخابی از معدن، این سیکل ها قابل مشاهده هستند. مبنای ایجاد سیکل ها بر اساس درجه حرارت نهشته ها و عمق حوضه در هنگام رسوبگذاری است. براین اساس پنج سیکل رسوبی تعیین گردید که عبارتند از: ۱- تراورتن به اکسید آهن ، ۲- تراورتن به برش، ۳- تراورتن بهکارست، ۴- تراورتن به کالیچ، ۵- تراورتن به توفا . همه ی این سیکل ها حاکی از کاهش عمق حوضه و وقفه ی رسوبگذاری در منطقه است.