سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهسا یگانه – دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی- دانشکده علوم و صنایع غذایی دانش
آنیتا خنافری – دانشیار گروه میکروب شناسی- گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمدرضا فلاحیان – مربی گروه میکروب شناسی
انوشه شریفان – استادیار گروه علوم و

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سینرجیسمی گردو بر روی تحریک تولید آنتی بیوتیک Tyrothricinتوسط انتروکوک و افزایش خاصیت ضدمیکروبی آن می باشد. پس از کشت انتروکک فکالیس با مشخصه PTCC=1394 در محیط کشت BHI agar، سانتریفوژ و جداسازی توده میکروبی، ماده ضدمیکروبی آن توسط روش دیالیز خالص سازی شد و به وسیله الکتروفورز SDS-PAGE، وزن مولکولی آن تخمین زده شد. اثر ضدمیکروبی ترکیب حاصل بر باکتریهای شاخص گرم مثبت و گرم منفی به روش انتشار در آگار و چاهک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق وزن مولکولی Tyrothricin Hستخراج شده را ۶۶ کیلودالتون نشان داد که از نظر وزن مولکولی مشابه Tyrothricin بعنوان ترکیب بارز ضدمیکروبی انتروکک است. غلظت، واحد فعالیت، فعالیت کل، فعالیت اختصاصی این ترکیب و میزان پروتئین کل در نمونه های شاهد ( فاقد گردو)پس از دیالیز ۱۳٫۴۵mg, 576.21U/mg, 775U,310U/mL,0.538g/L و در نمونه های حاوی آنتی بیوتیک و گردو، ۱۳٫۵۲۵mg, 850.28U/mg, 11500U ,460 U/mL, 0.541g/L تعیین گردید. قطر هاله عدم رشد و حداقل غلظت باکتریواستاتیکی ایجاد شده، توسط نمونه های شاهد حاوی آنتی بیوتیک و نمونه های حاوی آنتی بیوتیک و گردو، پس از دیالیز، در لیستریا مونوسیتوژنز، ۸ mm و ۰٫۰۸g/L,20mm و ۰٫۰۸g/L در استافیلوکوکوس ارتوس، ۱۹mm و ۰٫۲g/L,22mm و ۰٫۰۴g/L در باسیلوس سرئوس ۰mm و ۰٫۸g/L, 10mm و ۰٫۰۸g/L شد. با توجه به نتایج به دست آمده از این گیاه، گردو می تواند بر روی غلظت، واحد فعالیت، فعالیت کل، فعالیت اختصاصی و میزان تولید Tyrothricin در انتروکوک و اثر ضد میکروبی آن نقش سینرجیسمی داشته باشد. کلمات کلیدی:گردو، Tyrothricin، انتروکک فکالیس، اثر ضدمیکروبی، سینرجیسم.