سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرخی راد – دانشجوی دکترای مهندسی مواد (خوردگی )، دانشگاه تربیت مدرس
محمد قربانی – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا در الکلهای مختلف (متانول، اتانول و بوتانول) در زمانها و ولتاژهای مختلف اجرا شد. از تری اتانول آمین به عنوان عامل باردار کننده استفاده شد. اثر عوامل مختلف نظیر غلظت افزودنی، نوع حلال و ولتاژ اعمالی بر روی سرعت تشکیل رسوب مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد که سرعت تشکیل رسوب از سوسپانسیون بوتانولی در تمامی زمانها و ولتاژها کمتر از دو سوسپانسیون دیگر میباشد. همچنین سرعت تشکیل رسوب از سوسپانسیون متانولی بدون افزودنی در ابتدا بیشتر از سوسپانسیون اتانولی میباشد که با افزایش ولتاژ رسوب نشانی، در یک زمان مشخص وزن رسوب تشکیل شده از سوسپانسیون اتانولی از متانولی پیشی میگیرد. مشخص شد که این امر ناشی از مقاومت الکتریکی بالای پوشش تشکیل شده از سوسپانسیون متانولی نسبت به اتانولی و در نتیجه افت ولتاژ ایجاد شده بیشتر در امتداد آن میباشد.