سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خفاجه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی
احمد بناکار – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی
علی متولی – دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دان

چکیده:

در این مطالعه رفتار خشک شدن، تعیین بهترین مدل ریاضی خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبت با استفاده از خشک کن مایکروویو مورد بررسی قرار گرفت. در این روش از چهار سطح توانی ( ۱۰۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۷۰۰ وات) و ضخامت لایه های هویج ( ۵ و ۳ و ۷ و ۹ میلیمتر) برای خشک کردن استفاده شد. برای برازش مدل های استاندارد خشک شدن لایه نازک با داده های آزمایشی، از محیط برازش منحنی های نرم افزار ۲۰۰۷ MATLAB استفاده گردید. برای تعیین بهترین مدل از ضریب تعیین ۲(R2)،مربع کای ۳(X2) و ریشه میانگین مربعات خطا ۴(RMSE) استفاده شد. برای فرایند مدل سازی ریاضی ۹ مدل تجربی را بر داده های آزمایشگاهی برازش داده و با توجه به بزرگترین R2، و کوچکترین RMSE و X2 مدل ریاضی با دقت بالا انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی مدل های مورد بررسی نشان داد که مدل میدیلی بهترین برازش را با داده های بدست آمده دارد. همچنین مشاهده شد که بیشترین ضریب نفوذ رطوبت در توان ۵۰۰ و ضخامت لایه ۷ میلی متر به میزان (۵-)۱۰×۲/۹۳ و کمترین میزان ضریب نفوذ رطوبت در توان ۱۰۰ و ضخامت لایه ۳ میلیمتر به میزان (۷-)۱۰×۳/۶۱ بدست آمد.