سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده الهام خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محسن اسمعیلی –

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی سینتیک خشک کردن ورقه نازک کیوی براساس سفتی میوه برگه های کیوی به روشهایهوای داغ پیش تیمار اسمزی همراه با هوای داغ و پیشتیمار اسمزی همراه با حرارت دهی مایکروویو در سه سطح درجه سفتی تا رطوبت مورد نظر خشک شدند منحنی های خشک شدن به روش رگرسیون غیرخطی برازش گردید پنج مدل ریاضی خشک کردن براساس شاخصهای آماری با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد روندخشک شدن میوه ها براساس درجه رسیدن متفاوت بوده و مدل دو جمله ای دردو روش خشک کردن آون و اسمز – آون ومدل تقریب نفوذ درروش اسمز – مایکروویو درمیوه های نرم مناسب بود همچنین مدل پیچ برای توصیف رفتار هر دو روش آون و اسمز مایکروویو و مدل تقریب نفوذ برای روش اسمز – اون درمیوه های نرسیده و نیمه رسیده مناسب بود.