سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید کشاورزفتحی – دانشجویکارشناس ارشد تهران دانشگاه صنعتی شریف
محمدصالح انصاری آذربایجانی – دانشجوی کارشناسی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و
سیدمهدی برقعی – استاد، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این مطالعه اثر درصدپرشدگی حاملهای پلاستیکی و زماان هاای ماناد هیادرولیکی بار پارامترهاای معادله کینکنون استور در بارگذاریهای آلی یکسان۶و۴و۲g/L.d در دو راکتور بیوفیلمی بستر متحرک باا احجام ۳/۲و۵/۹ لیتری با درصدهای پرشدگی به ترتیب ۵۳ و ۲۹ ، مورد بررسی واقع شد مشاهده می شود که با افزایش زمان ماند و درصد پرشدگیUmax و KB به ترتیب افزایش می یابند در این مطالعه برای راکتوری با%۵۳ پرشدگی و ۶ ساعت زمان ماند به ترتیب برایUmax و KB مقادیر۶۳/۶۹و۷۵/۱۱ بدست آمد.