سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده اکرم هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی،دانشگاه فردوسی م
محسن حداد سبزوار – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق سینتیک بلورینگی غیرهمدمای آلیاژ آمورف Co67Fe4Cr7Si8B14 با روش کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) در نرخ های گرمایش ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۸۰°C/min مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که آلیاژ آمورف حین گرمایش دو مرحله بلورینگی را نشان می دهد. با افزایش نرخ گرمایش، پیک های بلورینگی به سمت دماهای بلاتر منتقل می شوند. انرژی های فعال سازی ظاهری مربوط به اولین مرحله بلورینگی با دو روش Kissinger و Ozawa به ترتیب مقادیر ۴۴۳/۴۴ و ۴۳۴/۴۷kJmol تعیین شدند . پارامترهای سینتیک مثل توان بلورینگی (n) و بعدپذیری رشد (m) نیز از دو روش JMAK و Ozawa محاسبه شدند. جزئیات رفتارهای جوانه زنی و رشد حین بلورینگی غیر همدما بر حسب انرژی فعال سازی موضعی EC(x) با روش OFW (Flynn,Ozawa,wall) نیز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین انرژی فعالسازی برای جوانه زنی (En) و رشد (Eg) به طور جداگانه محاسبه شدند.