سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدزاهد فایقی – کارشناس کنترل کیفی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، سد سیمره ایلام
فرزاد منوچهری دانا – مدیر گروه بتن، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران

چکیده:

سد و نیروگاه سیمره در ۷۰۰ کیلومتری تهران و در ۱۰۶ کیلومتری جنوب غربی ایلام در حال احداث است. بدنه سد آن از نوع بتنی دوقوسی با ارتفاع از پی ۱۸۰ متر و نیروگاه بر قآبی آن دارای ظرفیت ۴۸۰ مگاواتی است. این پروژه، از مه مترین پروژ ههای ملی کشور به حساب م یآید و فرآیند کنترل کیفیت در آن از اهمیت ب هسزایی برخوردار است. کنترل کیفیت در این طرح، علاوه بر کنترل کالیبراسیون دستگا ههای آزمای شکننده و دستگا ههای بت نساز، شامل بررسی وتحلیل آزمای شهایی که روی مصالح وارده به کارگاه (سیمان، آرماتور و..) ، مصالح موجود در کارگاه (سن گدان هها) ، بتن تازه و بتن سخت شده انجام م یشود، نیز م یشود. دستگاه نظارت مقیم در این پروژه، با ایجاد سیستم کنترل کیفیت در کارگاه، علاوه بر کنترل دقیق نمون هگیر یها و نظارت برحسن انجام آزمای شهای لازم، با انجام کارهای آماری روی نتایج ب هدست آمده، فرآیندی ب هوجود آورده است تا در صورت مشاهده عدم انطباق نتایج آزمای شها با مشخصات فنی پروژه، بلافاصله بررس یهای لازم صورت گرفته و پ یگیر یهای لازم جهت رفع آ نها انجام گیرد. در این مقاله، علاوه بر معرفی سیستم کنترل کیفیت و لزوم استقرار آن در کارگا هها، سعی شده است تا به نحوه کنترل کیفیت، آزمای شهایی که انجام م یشوند، الگوی هشدارهای لازم و … ( مخصوصا برای بت نهای حجیم) در پروژه سد و نیروگاه سیمره پرداخته شود.