سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی زیادی – کارشناس ارشد راه و ترابری
محمدتقی عیسائی – دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
رقیه آقاجانی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از پر کاربردترین مدلهای پیشبینی عملکرد که در سیستم مدیریت راه از آن استفاده میشود، مدل زنجیره مارکوف است. هسته اصلی پیش-بینی در مدل زنجیره مارکوف، ماتریس انتقال احتمالاتی است که درایههای آن اعداد احتمالاتی هستند. با مطالعه منابع روشهای مختلقی برایاستخراج این ماتریس ارائه شده که اکثر آنها بر پایه اطلاعات و دادههای جمعآوری شده در بانک دادهای است. دسترسی به چنین دادههایی کهعمدتاً شامل دادههای وضعیت روسازی در سالهای مختلف است در کشورهای در حال توسعه امکانپذیر نیست. در چنین حالتی تنها راهکار استفاده از آگاهی و دانش افراد خبره و کارشناس است. از این رو در این مقاله برای استخراج ماتریس انتقال احتمالاتی مارکوف سیستم پشتیبانتصمیم خبره بر اساس روش فرایند تحلیل شبکهای ) ANP ( که یکی از روشهای تصمیمگیری است، ارائه شدهاست. نتایج حاکی از قدرت و دقتبالای روش فرایند تحلیل شبکهای در مدل کردن و استخراج دانش افراد خبره دارد