سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گودرز گودرزنیا – مهندس فناوری اطلاعات
شهاب تقی خانی – کارشناس ارشد مدیریت درسوانح طبیعی
علی محمدی انور – مهندس عمران

چکیده:

سیستم فرماندهی حادثه ، سیستمی جامع و پویا در مدیریت بحران است. اما با توجه به گستردگی و پیچیدگ یهای آن در مقیا سهای بزرگ،خصوصا در کلانشهرها و همچنین لزوم کسب اطلاعات صحیح و تبادل به موقع آن، نیاز به طراحی سامان های به منظور توازن صحیح میان امکانات و نیازها، بیش از پیش، احساس م یگردد. این سامانه ابزاری جهت پشتیبانی از تصمی مگیری و تصمیم سازی پویا در سطوح بالا م یباشد که پایگاه دانشی آن ، توسط تجربیات حوادث مختلف و همچنین، تجربیات تبادل شده در شبکه اجتماعی مردمی، تولید م یشود. در این مقاله مدلی جهت پیاده سازی این سامانه ارائه شده است.