سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پروانه ایزدیار – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسیمدیرتیفناور
آرش قربان نیا دلاور – دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی

چکیده:

سیستم هوشمند برای تصمیم گیری خودکار نیازمند مکانیزمهای مختلفی است مکانیزمهای مختلف تشکیل دهنده آن از کاوش محیط و جمع آوری داده گرفته تا داده کاوی کشف دانش و تصمیم گیری می بایست توانایی کار درزمان واقعی را داشته باشند کاربرد الگوریتم های داده کاوی سنتی با چالشهای بزرگ و فقدان توان نرم در حل مسائل پیچیده زمان واقعی مواجه است دراین مقاله با توجه به فاصله تکنیکی و فنی که بین داده کاوی زمان واقعی و کاربرد آن در سیستم های هوشمندوجود دارد ابتدا معیارهای لازم برای یک الگوریتم داده کاوی جهت کاربرد هوشمند استخراج شده و سپس با استفاده از این معیارها دسته ای از الگوریتم های دسته بندی با روش ساخت درخت تصمیم برروی جریان داده متغیر با زمان و با درنظر گرفتن مساله انحراف مفهوم مورد بررسی قرارگرفته است سپس با دلیل تداخل بین معیارها از روش ارزیابی چندمعیاره برای ارزیابی این دسته از الگوریتم ها و مقایسه بین آنها از نظر میزان تناسب انها برای استفاده درسیستمهای هوشمند استفاده شده است.