سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا صفدری –
محبوبه میرزائی – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

سیستم های تصمیم یار بالینی Clinical Decision Support Systems) به منظور ارائه توصیه های پشتیبان تصمیم به صورتcase specificبهترین دانش پزشکی را در مورد داده های بیمار به کار م یگیردCDSS پایه و اساس تحقیقات و اقدامات در حوزه انفورماتیک سلامت را شکل داده و مفهومی است که تقریباً در بطن تمامی سیستم های اطلاعات بالینی جای داشته نقش مفیدی در کمک بهمراقبت سلامت در دستیابی به هدف نهایی آن یعنی ارائه مراقبت پر کیفیت در مورد بیمار و در عین حال تضمین ایمنی بیمار و کاهشهزینه ها، ایفاء م یکند. مقاله حاضر از نوع مقاله مروری بوده و به ارائه مفهوم سیستم های تصمیم یار بالینی، از سیستم های مبتنی بر هوشمصنوعی نسل اول گرفته تا تکامل تدریجی سیستم های نوین بر مبنای راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد پرداخته هم چنین ملاحظات کلیدی فنیCDSS و موانع موثر بر به کار گیری گسترده و اثربخش آ نها را مورد بحث قرار م یدهد.