سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

سعید صادقی لفوت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و حقیقات گیلان
اسدالله شاه بهرامی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

هدف از این ایراد این موضوع،توصیف محیط سیستمهای کامپیوتر بلادرنگ از جنبههای متعدد و مختلف میباشد. درکی عمیق از عوامل فنی و اقتصادی که یک برنامه بلادرنگ را مشخص مینماید، به تفسیر تقاضاهایی که طراح سیستم ۱ بایستی به آنها رسیدگی نماید، کمک میکند. این مبحث با تفسیر یک سیستم بلادرنگ ۲ و بررسی الزامات کاربردی و متا کاربردی آغاز میگردد. تمرکز خاصی برروی الزامات موقت اعمال شده که از خواص درک شده کاربردهای کنترل به دست آمدهاند. هدف این الگوریتم کنترل، دستیابی به یک فرآیند بوده به گونهای که یک معیار عملکرد تضمین گردد. اختلال تصادفی رخ داده در محیط باعث تنزل عملکرد سیستم شده و بایستی توسط الگوریتم کنترل در نظر گرفته شود. هرگونه عدم قطعیت بیشتر که توسط خود سیستم کنترل وارد حلقه کنترل گردد، برای مثال، یک جیتر ۳ غیرقابل پیشبینی حلقه کنترل، باعث تنزل کیفیت کنترل میگردد.