سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی معافی مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج زنجان

چکیده:

یکی از مسائل اساسی سازمان های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آوردند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد، مدل کارت امتیازی متوازن است که ع لاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد (مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. کارت امتیازی متوازن یکی از مهم ترین و نوین ترین فن های ارزیابی عملکرد عملیات سازمان است و می تواند به عنوان چارچوب جهت مدیریت استراتژیک در راستای تغییرات سازمانی به کار برده شود و مکمل فن های فعلی حسابداری مدیریت در این زمینه می باشد. با وجود این، به کارگیری آن باید بر اساس اصل هزینه و فایده و همچنین بر مبنای فرایندی منطقی و درست باشد. این مقاله به بررسی کارت امتیازی متوازن می پردازد. ابتدا تاریخچه ای از ارزیابی عملکرد، اهمیت و نقش آن در سازمان ارائه می گردد و جنبه های اصلی کارت امتیازی متوازن تشریح می گردد و سپس فرآیند ایجاد آن و گام های لازم جهت پیاده نمودن آن شرح داده می شود و ضرورت و منافع آن نیز تشریح می گردد. در پایان نتیجه گیری پیشنهادتی ارائه می شود.