سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه پورعباسعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق و الکترونیک، تبریز
مهرآذین شهسوارحقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رضا پورعباسعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

دستگاه ساخته شده توانایی دریافت و پخش امواج موقتی را بددون ندویز و بددون نیاز به تنظیم اپراتور در سالنهای کنفرانس و کلیهی سالنهای همایش و مراسمها را دارد و همچنین بهبود پخش سخنرانیها و موسیقی در سیستمهای پشخ و سیسدتمهای پخدش موسدیقی وقابلیت انتقال اطلاعات از طریق فیبرنوری در مسافتهای بسیار طولانی میباشد. در مدار فرستنده ی لیزری صدا از طریق میکدرفن و بدا اسدتفاده ترانزیسدتورهای تقویدتکننده و نویز گیر به طبقه تقویت کننده توان خروجی داده شدده و سد س توسد یدک دیدود لیزری ارسال می شود, در مدار گیرنده یک ترانزیستور گیرنده لیزری سیگنال لیزر ارسالیرا دریافت نموده و پس از تقویت توس ترانزیستورهای تقویت کننده بده تقویدت کنندده ی صوتی و س س به نویز گیر و بلندگو ارسال می کند و در نتیجه صدا )صوت( یا موسدیقی بداهمان کیفیتی که منتشر می شود در گیرنده دریافت وپخش می شود.چون پهنای اشعه در سیستمهای فرستنده و گیرنده صوتی لیزری باریکتر از سیستم هدای فرسدتنده و گیرندده ی صدوتی فرکانس رادیویی است, اشعه ی لیزر در گیرنده روشن تر خواهد بود در نتیجه دارای بهدره بالا خواهد بود و چون فرکانس این سیستم ها بالاست به طدرا اجدازه مدی دهدد یدک آندتن کوچکتر در مقایسه با سیستم های فرستنده و گیرنده فرکانس رادیویی و توان پایین تدر و ولتاژ کمتری بکار برد.