سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زینب صامعی – کارشناس ارشد علوم کامپیوتر،پژوهشکده حمل و نقل سیستم های هوشمند،دان
رایحه معین فر – کارشناس ارشد علوم کامپیوتر،پژوهشکده حمل و نقل سیستم های هوشمند،دان
سید مهدی تشکری هاشمی – استاد گروه علوم کامپیوتر و پژوهشکده حمل ونقل سیستم های هوشمند،دانشگ

چکیده:

سیستم کشف خودکار حوادث نقش بسزایی در توسعه و بکارگیری سیستمهای هوشمند مدیریت ترافیک ایفا میکند. بکارگیری این سیستم در شبکه ترافیکی باعث کاهشازدحامات غیرمترقبه میشود. با توجه به غیرقطعی بودن اکثر مفاهیم مطرح در مسائل مرتبط با ترافیک، در این مقاله سیستمی مبتنی بر منطق فازی برای کشف و تعیین ویژگیهای حادثه ارائه شده است. مزیت این سیستم برسایر سیستمهای کشف حادثه این است که علاوه بر تشخیصوقوع حادثه، قابلیت تعیین ویژگیهای آن از جمله زمان خاتمه حادثه و همچنین تعیین خطوط درگیر در حادثه را دارا میباشد. علاوه بر این، این سیستم دارای عملکرد بسیار خوبی در ساعات اوج ترافیک است که نقطه ضعف بسیاری از سیستمهای دیگر به شمار میرود. دو متغیر سرعت و چگالی به عنوان ورودیهای این سیستم در نظر گرفته شدهاند که اطلاعات آنها از طریق شناساگرهای نصب شده در ناحیه کشف حادثه قابل دسترس است. کارایی این سیستم توسط دادههای شبیه سازی شده توسط نرمافزار شبیه سازAimsun در ساعات اوج ترافیک در بخشی از بزرگراه همت در شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشاندهنده عملکرد بسیار خوب این سیستم در تشخیصحادثه و تعیین ویژگیهای آن است