سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی تقدسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات
منا لطفی مرزناکی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات
بابک شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

امروزه در سازمان های بزرگ سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی، نقش تعیینکننده ای در مدیریت راهبردی، تصمیمسا زی مدیریت منابع، عملکرد بهینه سازمان و … ایفا می کنند، همچنین با عنایت به این موضوع که سیستمهایC4I ماحصل ب هکارگیری فناوریهای متعدد، سیستمهای ذخیره و پردازش اطلاعات ، نقل و انتقال اطلاعات و … جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در زمان مناسبو پشتیبانی از این تصمیمات میباشند، از اینرو برنامه های کاربردی متعدد، با کاربردهای گوناگون در بستر نقاط مختل ف عملیاتی سازمان ها به صورت توزیع شده بهوجود آمدهاست، از طرفی کاربران بسیاری در سازمان وجود دارند که با توجه به جایگاه، مسئولیتو وظایف خود می بایست مخاطب یک یا چند برنامه ی کاربردی شوند و به طبع تولیدکننده و یا استفادهکننده از داده ها و اطلاعات آن ها باشند. در این مقاله ما با معرفی مجموعهای به نام سیستم عامل تحت وب سازمانی، که متشکل از چهارچوبExtJS برنامه ساز تحت وب، یکپارچهکننده سیستم های اطلاعاتی و چهارچوب یکپارچهی دسترسی به برنامههای کاربردی میباشد، کلیه قابلیت ه ای مورد انتظار جهت رسیدن به زیرساختی مناسب برای استقرار سیستمهای فرماندهی و کنترل در سازمانها را با درنظر گرفتن کلیه محدودیت ها و موانع متصور، به صورت امن و با ارائه ی یک معماری پیشنهادی مبتنی بر رایانش ابری ارائه دادهایم.