سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان حقیقت – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
بهروز ساعی –
بابک رضایی – دکتری مهندس صنایع

چکیده:

امروزه عدم اطمینان درپروژه ها سازمان ها را با چالشهای متعددی مواجه ساخته است بروز خطا درتصمیم گیری زیانهای جبران ناپذیری را به بارمیاورد همچنین وجود ابهام درعناصر و وابستگی بالای آن ها به یکدیگر موجب پیچیده تر شدن فرایند تصمیم گیری شده است انتخاب پیمانکاران شایسته یکی ازعوامل تضمین موفقیت پروژه است تاکنون محققین زیادی با ارایه معیارهایی نظیر تجربه تخصص گذشته مالی پیمانکار و … جهت ارزیابی میزان قابلیت پیمانکاران به اجرای موفق پروژه ها کمک کرده اند این مقاله جهت ارزیابی قابلیت پیمانکاران پروژه های Build–Operate–Transfer ( BOT یک سیستم خبره فازی ارایه می کند این سیستم به کمک تکنیکهای ازمون فرض فازی و استنتاج های مربوطه و با تاکید برپیادهس ازی مدیریت ریسک طراحی گردیدها ست تا شرایط اخذتصمیم و تحلیل نتایج مربوطه درحالت عدم قطعیت جهت گزینش پیمانکاران درپروژه های BOT فراهم شود.