سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره سوزنچی کاشانی –
مهدی یعقوبی –
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –

چکیده:

درحال حاضر تحقیقات زیادی در گرایشهای پردازش گفتار در سطح دنیا درحال انجام است که عموما از روشهای هوش مصنوعی نظیر شبکهعصبی و الگوریتم ژنتیک استفاده میکنند. در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از سیستم استنتاج فازی بر مبنای شبکه تطبیقیANFIS) برای سیستم تایید هویت افراد ارائه کردهایم. در روش پیشنهادی با جمعآوری داده های گفتار فارسی، اقدام به شناسایی هویت گویندگان فارسی زبان میشود و برای این منظور سه دسته از ویژگیهای گفتار استفاده میشود که عبارتند از: ضرایب پیشگویی خطی ۱ و طول کلمه، شدت ۲ و تن صدا ۳و همچنین ویژگیهای فرکانسیسیگنالهای صوت که با استفاده از سری فوریه استخراج شده است. نسبت پذیرش یا عدم پذیرش افراد توسط سیستم در دو حالت نویزی و بدون نویز با استفاده ازANFIS های با شعاعهای گوناگون محاسبه شده است. نتایج بهدست آمده نشاندهنده این است که صدای افراد نیز برای سیستم تشخیص هویت مناسب است. در پایان، به مقایسه نتایج در دو حالت نویزی و بدون نویز می – پردازیم و نشان میدهیم که ویژگیهای استخراج شده در برابر نویز مقاوم هستند