سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد اختری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (دانشگاه پیام نور تهران غرب)
میثم روحی خشتی – کارشناسی مهندسی سخت افزار

چکیده:

سیستم اطلاعات مدیریت برای فعالیت های مدیریتی در سازمان اطلاعات فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از: سیستماطلاعات مدیریت، اطلاعات دقیق و به موقع لازم برای تسهیل نمودن فرآیند تصمیم گیری فراهم می کند وسازمان را قادر می سازد تابرنامه ریزی ، کنترل و فعالیت های عملیاتی آن به طور موثر انجام شود. سیستم اطلاعات مدیریت اساساً به جمع آوری، پردازش، ذخیرهسازی و انتقال اطلاعات می پردازد و سپس با بخش های مختلف در یک سازمان برای تصمیم گیری مناسب ارتباط برقرار میکند. بنابراین،موفقیت در تصمیم گیری که قلب عملیات اجرایی است، بسیار وابسته به اطلاعات موجود از یک سو ، و از سوی دیگر به عملکرد؛ کهاجزای فرایند هستند می باشد. سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان، قادر به ایجاد تصمیم گیری است که نه تنها سریع و دقیق است بلکهدر راستای اهداف آن سازمان ، بهترین شیوه است و در نهایت به بهره وری سازمانی و اثربخشی منجر می شود.