سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه امین ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

درکشورما کنترل پروژه و برنامه ریزی های اطلاعات و مدیریت بیشتر درپروژه های عمرانی و احداث صنایع مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین بررسی درزمینه مدیریت و کنترل پروژه و به کارگیری درسازمان ه و واحدهای پژوهشی کمتر مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله ازطریق افزودن اجزا مورد نیاز به ساختار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح یک سیستم اطلاعات مدیریت و رویه هایی کارامد به گونه ای ارایه شده است که براساس این مدل تمامی اطلاعات و جزئیات ضروری جهت برنامه ریزی هدایت و نظارت همه جانبه برپروژه دریک واحد تحقیقاتی به طور یکپارچه صورت گیرد.