سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راشد صحرائیان – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدکمال چهارسوقی – استادیار بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، یک سیستم اطلاعات ی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگا ن در صنعت انرژی بر ق آبی توسعه داده شده است. جهانی شدن تجارت و گسترش روزافزون اینترنت، روشها و حالتهای مختلف انتخاب تأمین کنندگان را بیشتر کرده است و کسب رضایت مشتری، تأمین نیازها و اولویتهای مشتری، مستلزم انتخاب سریع و مناسب تأمین کنندگان است. پیچیدگی و اهمیت تصمیم گیری در انتخاب تأمین کنندگان، ضرور ت روشمند شدن این فرایند را کاملا توجیه میکند. در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مرور و به طور خلاصه روشهای کمی و کیفی انتخاب تأمین کنندگان ارائهخواهد ش د. سپس، یک سیستم اطلاعاتی برای ارزیابی و انتخاب روشمند تأمین کنندگان ساخت و تولید انرژی برق آبی بسط داد ه می شو د. در این سیستم اطلاعاتی که با مورد کاوی و بررسی ۶۰۰ تأمین کننده تجهیزات برق آبی انجام شده است، ده معیار اساسی و مهم برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان تجهیزات ساخت نیروگاههای برق آبی نیز مشخص شده است.