سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شرمین کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را
اعظم علی پور –
فاطمه عباسی –

چکیده:

با توجه به اینکه عبور و مرور ماشینهای کشاورزی خسارتی در حدود ۸۵% از خسارت خاک را ایجاد میکند بنابراین برای به حداقل رساندن تراکم خاک درمنطقه ریشه و کاهش محدودیت رشد ریشه سیستمی باید توسعه داده شود که اثرات چرخهای سنگین را درمناطق مشابه حفظ کند تا همان اثر شیار چرخ را برای هر عملیات شخم کاشت داشت و برداشت استفاده کنیم کنترل ترافیک زراعی تفکیک مناطق پررفت و آمد ازمناطق کشت شده است ارزیابی و اثبات مزایای قابل توجه در استفاده از کنترل ترافیک زراعی به خصوص در زراعت محلی و سیستم های بی خاک ورزی به گونه ای که مشکلات مربوط به تراکم خاک را به حداقل برساند هدف اصلی این تحقیق می باشد کنترل ترافیک زراعی مزایای زیادی نسبت به سیستم خاک ورز یمرسوم دارد زیرا پوشش خاک و کاهش خاک ورزی از مکانیزمهای موثر جهت کنترل فرسایش خاک و رواناب شناخته شده اند با کمک این سیستم می توان به میزان ۱۶% از مناطق پررفت و آمد را کاهش داد و درنتیجه تراکم منطقه ریشه را به حداقل رسانید همچنین با افزایش خلل و فرج خاک بطور میانگین نفوذ باران تحت سیستمهای کنترل ترافیک زراعی به میزان ۳۰% بهبود یافته و جایی که بقایا درسطح خاک باقی گذاشته شدهاست این درصد افزایش می یابد این افزایش ۳۰ درصدی در نفوذ باعث بهبود عملکرد محصول به میزان ۱۶-۱۸% می شود.