سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرآفرین بخشی مزده – گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درطی سالهای اخیر شاهد پیشرفت های شگرف فناوری اطلاعات بودهایم تغییراتی که اثراتی موثربرزندگی بشر نداشته اند فناوری اطلاعات کاربردهای گسترده ای درعلوم مختلف دارد یکی از کاربردهای آن سیستمهای هوشمند است چنین به نظر می رسد که سیستمهای هوشمنددرنهایت قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهند بود که یکی از ویژگیهای بارزآنها این است که بتوانند مانندا نسان فکر و عمل بکنند هدف اصلی دراین پژوهش این است که استفاده از سیستمهای هوشمندتلفنی می توانند باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها شود یا خیر؟ کسب توانمندی های رقابتیدر جهان امروز یکی از چالشهای اصلی صنایع مختلف ا ست و نتایج نشان میدهد که شرکت هایی موفق هستند که دارای مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود باشند دراین کار از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و نوع پزوهش توصیفی از نوع علی همبستگی می باشد دو پرسشنامه برای این کار با استفاده از دو مدل تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری آنکتاد و نظر متخصصان و مدیران شرکت ها توسط محقق طراحی شده است. پرسشنامه اول توسط ۶۰ کاربر استفاده کننده از سیستمهای هوشمندتلفنی وپرسشنامه دوم توسط ۴۵ نفر از مدیران شرکت های استفاده کننده از سیستم هوشمندتلفنی تکمیل شده است.