سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه محمدنژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی رقیمی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

چکیده:

شور شدن خاکها در مناطق خشک و نیمهخشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار ازمنابع آب و خاک میباشد. در مناطق خشک و نیمهخشک با آهک زیاد، مراحل تکامل خاکهای شور و سدیمی متفاوت است و شامل ۴ مرحله شور و سدیمیشدن، شوریزدایی، سدیمیشدن و سدیمزدایی است . هریک از مراحل تکامل خاکهای شور نیازمند مدیریت خاص خود میباشد. در این تحقیق خصوصیات و نحوه تکامل خاکهای شور و سدیکبطور طبیعی در مناطق نمونهبرداری شده مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ۴ پروفیل ، پس از مطالعه وبررسی تصاویر ماهوارهای، نقشهها و طرح تحقیقاتی موجود به عنوان نماینده خاکهای شور و سدیک در استان گلستان انتخاب شدند و نمونه برداری از آنها صورت گرفت و خاکها بر اساس سیستمهای تاکسونومی وWRB طبقه بندی شدند. آزمایشات فیزیکوشیمیایی چون اندازهگیری بافت ،pH هدایت الکتریکی و یون های سدیم، کلر، کلسیم و منیزیم موجود در عصاره اشباع خاک جهت برآورد میزان ESP و SAR ، انجام پذیرفت. نتایج نشان دادند که پروفیل های ۳و ۴ در مرحله شور و سدیمیشدن و پروفیل ۲ در مرحله شوریزدایی واقع بودند. زهکشی طبیعی توسط گرگانرودسبب ورود پروفیل ۲ به مرحله دوم تکامل یا شوریزدایی شده بود. بدلیل گچی بودن خاکهای ایران، در پروفیل گذشت زمان و بارندگی سبب میشود که کلسیم بتدریج از آهک یا گچ جدا شود و بجای سدیم روی سطوح تبادلی قرار گیرد و به آرامی خاک اصلاح شود و به همان خاک نرمال اولیه تبدیل شود.