سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

راضیه راهپیما سروستانی –

چکیده:

خلیج فارس از دوران باستان تاکنون، همواره به عنوان یک آبراه تجاری – اقتصادی مورد توجه قدرتهای بزرگ منطقه و ماوراء آن بوده است . علاوه بر اهمیت اقتصادی، خلیج فارس رهگذر مهمی در انتقال اسلام از نواحی جنوبی خلیج فارس به نواحی شمالی آن محسوب م یشد. از این نقطه نظر م یتوان به مسأله مذهب در منطقه نیز توجه کرد زیرا انواع گرایشهای مذهبی اعم از تسنن، تشیع و خوارج هم در سواحل شمالی و هم سواحل جنوبی آن وجود داشته است که مسائل مذه بی و درگ یریهای تار یخی را دامن م یزد. در د ید کل ی خل یج فارس در دوران قبل از حمله مغول به ای ران در ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و مذهبی مورد توجه دولت مرکزی (اموی، عباسی، صفاریان، آل بویه و سلجو قیان) بوده است که خود نشانگر اهمیت منطقه در بعد سیاسی آن میباشد