سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داوود دوانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
عبدالله حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

استفاده موثر از انرژی در بخش کشاورزی نقش اساسی در پایداری تولید، بهینه سازی اقتصادی سیستم، حفظ ذخایر سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد. گردش انرژی یکی از مباحث بوم شناسی کشاورزی است و در نقاطمختلف جهان نسبت انرژی خروجی و ورودی در اکوسیستم های مختلف کشاورزی محاسبه شده است . یک ی از راههای برآورد توسعه کشاورزی پایداری تولید در نواحی کشاورزی استفاده از جریان انرژی است. در ای ن بررس یسیر انرژی در اکوسیستم زراعی گندم دی م در استان بوشهر با استفاده از آمار و اطلاعات جمع آور ی شده از کشاورزان گندمکار استان بوسیله پرسشنامه, برآورد گردید. داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها به م ی زان ها یمعادل انرژی های مصرفی و تولیدی تبدیل شدند و سپس انرژی عوامل و نهاده های به کار رفته در این نوع زراعت ۳۵۴۶/۴هزار کیلو کالری و میزان انرژی خروجی با تولیدی, شامل محصول دانه و کاه , بطور جداگانه به ترتیب ۲۴۲۲ هزار کیلو کالری در هکتار و ۱۹۴۹/۲ هزار کیلو کالری در هکتار برآورد شد. همچنین میزان کارا یی انرژ ی نسبت ستاده به نهاده ) برای عملکرد بیولوژیکی ( دانه + کاه ۱/۲۳ محاسبه گردید .