سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رمضان عقیلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
میمنت عابدینی بلترک – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

چکیده:

بنابرنظر اقتصاددانان کارافرینی موتورمحرکله کشور قلمداد می کنند درواقع کارافرینی عامل توسعه اقتصادی و فرایند تولید ثروت دانش و اشتغال است که میتواند پیامدهایی نظیر افزایش بهره وری ایجاد ثروت و رفاه را به دنبال داشته باشد درسراسردنیا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درتوسعهکارافرینی جایگاه خاص خود را دارند امروزه نیاز کشور به توسعه کارافرینی درتمامی عرصه ها به خصوص دانشگاه ها بیش ازپیش احساس میگردد یکی از راه های موثر دراین زمینه ایجاد و توسعه مراکز کارافرینی در دانشگاه هاست براین اساس مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم کارافرینی دانشگاه ها و کارافرینی به بیان ضرورت آموزش کارافرینی اهداف آن دردانشگاه ها و مرکزکارافرینی و برنامه های پرداخهت ودرانتهای مقاله نتیجه گیری و پیشنهادات بدین منظور براساس مصاحبه انجام شده ارایه میگردد