سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هیوا ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب-هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
محسن سلطانپور – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران

چکیده:

دراین مقاله روند پیچیده سیال شدن بسترهای چسبندهای که بصورت جزیی تحکیم یافتهاند از طریق آزمایشات موج-فلوم بررسی شده است. حرکت لایه لجن سیال نسبت به لایه سفتتر پایینی با استفاده از رسوب رنگی بطور چشمی مشاهده شده است. با فرض اینکه لجن تحکیم یافته رفتاری الاستیک قبل از سیال شدن داشته باشد، ماکزیمم تنش برشی ناشی از موج در بستر توسط مدلی تحلیل ی که حالت خاص ی ا ز مدل ۱۹۷۸ Yamamoto et al می باشد ، محاسبه میگردد. ضخامت لجن سیال اندازهگیری شده سازگاری نسبتاً خوبی با مقادیر تئوری دارد.