سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سینا فریدی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی شریف
حسام قدکساز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی،دانشگاه صنعتی شریف
عباس ملکی – دانشیار دانشکده مهندسی انرژی،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پایان پذیری منابع انرژی فسیلی لزوم توجه بیش از پیش کشورها را به سایر منابع انرژی و تکنولوژی ها بهره برداری از آنها آشکارساخته است کشور ایران علیرغم برخورداری از منابع انرژی نفت و گاز فراوان به یک وارد کننده این منابع و یا محصولات آن تبدیل شدهاست از طرفی اصرار بربرخورداری از تکنولوژیهای خاص و پیامدهای ناشی از آن و نیز عدم استفاده از تکنولوژی های بروز در زمینه های نفت و گاز این نکته را آشکار می سازد که بایستی نگاه کلی و سیستمی در برنامهریزی برای توسعه تکنولوژی های انرژی در ایران پیش گرفت دراین راستا این مقاله می کوشد تا با بررسی ابعاد مختلف تکنولوژی های انرژی درکشور و مقایسه این تکنولوژی هابا یکدیگر به مرور چالشهای توسعه تکنولوژی پایدار در عرصه انرژی پرداخته و راهکارهایمناسب را دراین زمینه ارایه نماید.