سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

رشد و توسعه فناوری های نوین و دست اندازی و مداخله رو به فزونی انسان ها در طبیعت، بحران های زیست محیطی و تخریب این عنصر حیاتی بشر را به همراه داشته است. بدین سان سیاست کیفری کشورهای مختلف با رویکرد و نگرش خاصی در برابر اینگونه جرایم و مجرمان آن ها واکنش نشان می دهند. در عرصه حقوق داخلی نیز، سیاست کیفری کشورمان با رویکرد خاص و ویژهای به موضوع جرایم زیست محیطی پرداخته و اجزا و ارکان ویژه و منحصر به فردی را برای اینگونه جرایم در نظر گرفته است. اما باتتبع و واکاوی در قوانین داخلی به رویکرد و نگرش ناقص و نارسای سیاست کیفری داخلی و کمبودها و کاستی های آن در اینزمینه پی خواهیم برد. بر این اساس در این تحقیق کوشش نموده ایم تا رویکرد سیستم جزایی کشورمان را در باب جرایم علیه محیط زیست تشریح نموده و نواقص و کاستی های آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم