سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اسلامی – استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سرور یارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله به سیاست های اقتصادی در حکومت نبوی و در دوران پیامبر )ص( تحت عنوان سیره اقتصادی می پردازیم منظور از سیره ی اقتصادی پیامبر )ص( مجموعه ی مقررات، روش ها و رفتار اقتصادی است که حضرت )ص(به عنوان انسانی منزه و عاری از عیب و خطا عملاً در دوره ی حکومت خویش به اجرای آن تلاش کرده اند. مسائل اقتصادی در هر جامعه و در میان تمامی کشورها چه در صحنه داخلی و چه در عرصه بین المللی رکنی بسیار مهم و قابلتوجه می باشد. حال در صدر اسلام با آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ( در میان اعراب جاهلی با عنایت به وضعیت نابسامان و تشتت فراوان آن زمان و قدرت طلبی برخی از قبایل و وجود فاصله ی بسیار وسیع طبقاتی عمیق وفرهنگ برده داری اصلاحاتی زیربنایی در ابعاد مختلف نیازی وافر بود که پیامبر( ص اسلام با اقداماتی من جمله مبارزهو جدال با ثروت طلبی برخی قبایل و یاری و استمداد فقرا و همچنین تقسیم غنیمت های جنگی در میان مردم و ایستادگی در برابر برخی افعال ناروا مانند ربا و توسعه دادن فرهنگ جدیت و تلاش در کار و تقسیم اموال عمومی میانمردم دلایلی بر وجود شروع حرکتی عظیم در برهه ی اقتصادی در اجتماع آن زمان می باشد. همچنین همسو کردن مردمآن زمان با خود و دادن تعلیمات لازم در هر زمینه خصوصاً در مسائل اقتصادی و به نحوی فرهنگ سازی در اینزمینه ها مقدمه ای بر شکوفایی در اکثر جوانب و اقتصاد گردید، حال بزرگ ترین راز موفقیت پیامبر اسلام )ص( درعرصه ی اقتصاد آن زمان و مسائل اقتصادی توسل به قرآن کریم و یاری و استمداد طلبیدن از آیات عدیده آن در باب کار، تلاش، تولید، ثروت، منابع طبیعی، توزیع و … می باشد در این مختصر بر آن شدیم شمه ای از سیاست های اقتصادیآن حضرت را با استفاده از برخی آیات قرآن و احادیث نبوی مورد بررسی قرار دهیم باشد که توشه ای اندک فرا راه طالبان اقتصاد برین باشد. به جرئت می توان گفت که ماحصل تمامی این موفقیت ها اتصال پیامبر )ص( است همان گونهکه اشراف دارید تاریخ زندگی پیامبر )ص( همیشه بر این اصل استوار بوده که در تمامی سختی ها و مضیقه ها به قرآنکریم متوسل می گشتند و در تمامی دشواری ها همیشه قرآن کریم رهنمون راه بی پایان و هدف والا و مقدس حضرت محمد )ص( بوده است.