سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی سردار شهرکی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسمعیل قلی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود صبوحی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

با کمبود دسترسی به مکانیزاسیون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزان به علت هزینه فرصت اجتماعی بالا به سمت خرید ماشین آلات هدایت می شوند، گاهی سیاست های دولتی باعث تعدیل سیاست مکانیزاسیون شده است و نتایج پیچیده ایی را در رابطه با محیط زیست در پی داشته است. سیاست سازگاری در مکانیزاسیون شامل دو جزء سیاست قیمتی برای ماشین ها و تجهیزات وسیاست تکنولوژی و اصول زیر بنایی است.در مقاله حاضر به بررسی سیاست های دولت در تاثیر و جهت دهی به مکانیزاسیون در راستای نگرشی بر حفظ محیط زیست و شناخت مهمترین چالش ها و راهکارهای مناسب در این راستا پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضوابطی هم چون استفاده از اعتبارات گران قیمت برای خرید ماشین آلات، بالا بودن نرخ مبادلات و جایگزینی صنایع وارداتی بدون توجه به اثرات بخش کشاورزی از مهمترین چالش ها در این زمینه است که راهکارهایی در تخصیص برنامه ها به سمت سیاست های زیست محیطی، اشتغال زایی، بهبود تکنولوژی در کارایی اقتصادی در اندازه مزرعه، نیروی کار آماده، هزینه فرصت اجتماعی، ارایه اعتبارات کم بهره به کشاورزان، جابجایی کارخانه های ماشین سازی داخلی و معافیت واردات از مالیات برای اتخاذ سیاستی سازگار و متوازن مکانیزاسیون در جهت نیل به توسعه ایی پایدار پیشنهاد می شود.