سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداحمد قربانی دازمیری – کارشناس ارشد علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محسن قربانی – کارشناس ارشد علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

تحولات اخیر در سوریه بدون تردید سختترین چالش داخلی نظام حاکم بر سوریه ، تاکنون بوده است. این تحولات بسیاری ازدولتهای منطقه را هم در موضع گیری و نوع برخورد با این تحولات دچار تعارض و سردرگمی کرده است. البته این امر به نقشمهم منطقه ای سوریه و اهمیت این کشور بر تحولات منطقه بر می گردد. بدون تردید بحران در سوریه، محدود به مرزهایداخلی این کشور نبوده و تاثیرات مهم منطقه ای و حتی جهانی داشته است. بحران سوریه بر کشور ایران و ترکیه تاثیرگذاشته و چالش های را در روابط این دو کشور پدید آورده است. رویکرد هایی که توسط ایران و ترکیه در سال های اخیر درعرصه سیاست خارجی دنبال شده ، ریشه در تفاوت های تاریخی و رفتار سیاستگذاران و انگیزه های دو کشور دارد. تفاوت بیناهداف استراتژیک ایران و ترکیه است که دیدگاه ها و سیاست های این دو کشور در قبال تحولات سوریه را تعیین می کند.رفتار تهران و آنکار، بحران سوریه و دیگر تنش های منطقه ای و البته تحولات جهان عرب، نقش تعیین کننده ای در تعریفچشم انداز خاورمیانه دارد.در ادامه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که سیاست خارجی ایران و ترکیه درقبال سوریه به دنبال چه اهدافی است واین اهداف چه آثار منطقه ای در پی دارد؟