سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حسین جلالی – دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش واسط نوآوری درفناوری دررابطه میان دانش موجود و توسعه ی محصولات جدید درکسب و کارهای کارافریانه طراحی و اجرا گردیده است جامعه آماری موردنظر برای انجام پژوهش به کسب وکارهای کارافرینانه ای محدود می گردد که تحت نظارت و حمایت خانه های کارافرینی مراکز رشد و پاکرهای علم و فناوری وابسته به دانشگاه های دولتی شهر تهران به فعالیت می پردازند و علاوه برفعالیت مستمر بیش ازیکسال سابقه عرضه حداقل یک محصول یا خدمت جدید رادارند برای تحلیل آماری داده های گردآوری شده ازطریق پرسشنامه ازازمون همبستگی و روش تحلیل مسیر استفاده شده است یافته های حاصل ازتحلیل های آماری ضمن تایید روابط مفروض درمدل مفهومی نشان میدهد تاثیر غیرمستقیم دانش موجود برتوسعه ی محصولات جدید ازطریق میانجی گری نوآوری درفناوری بیش ازرابطه مستقیم میان دانش موجود و توسعه ی محصولات جدید است.