مقاله سیگار، عملکرد تیرویید و آنتی بادی ضد پراکسیداز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: سیگار، عملکرد تیرویید و آنتی بادی ضد پراکسیداز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیروتروپین
مقاله کشیدن سیگار
مقاله عملکرد تیرویید
مقاله آنتی بادی تیروپروکسیداز
مقاله هورمون های تیرویید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهران لادن
جناب آقای / سرکار خانم: امیرشکاری گلشن
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار عطیه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا میترا
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف سیگار، با کاهش غلظت سرمی TSH، خطر پایین تر کم کاری تیرویید و احتمالا، فراوانی پایین تر اتوایمنوتیرویید مرتبط می باشد. مطالعات متعدد جمعیتی در مناطق کمبود ید ارتباط سیگار را با عملکرد تیرویید نشان داده اند ولی مطالعات جمعیتی مشابه در مناطق با کفایت ید بسیار اندک می باشد. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع که آیا ارتباطی بین سطح سرمی TSH و آنتی بادی ضد پراکسیداز با کشیدن سیگار وجود دارد، می باشد.
روش ها: در یک مطالعه مقطعی در قالب مطالعه قند و لیپید تهران به صورت تصادفی ۱۵۵۸ فرد با عملکرد تیرویید طبیعی و بدون سابقه بیماری تیرویید بررسی شدند.TSH و TPOAb از نمونه سرم ناشتا اندازه گیری شد. نمونه ها به دو گروه سیگاری و غیرسیگاری طبقه بندی شدند.
یافته ها: میانگین Ln TSH در سیگاری ها به طور معنی داری کمتر از غیر سیگاری ها بود (۰٫۳۶±۰٫۸۲ در مقایسه با ۰٫۶±۰٫۸۲، P<0.001). احتمال وقوع هایپوتیروئیدی در سیگاری ها به وضوح کمتر از غیر سیگاری ها بود (%۹۵ CI=0.2-0.8، OR=0.4). میزان مثبت بودن TPO Ab در غیر سیگاری ها به طور معنی داری بالاتر از سیگاری ها بود. (%۱۳٫۵ در مقایسه با %۶٫۷، P<0.001).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد کشیدن سیگار با سطح پایین تر TSH سرم، احتمال کمتر وقوع هایپوتیروییدی و اتوایمیونیتی تیرویید همراه است.