مقاله سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایلام
مقاله ناباروری
مقاله ناباروری اولیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی
جناب آقای / سرکار خانم: دیرکوندمقدم اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرمقدم نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناباروری به معنای عدم بروز بارداری پس از یک سال مقاربت و بدون استفاده از روش های جلوگیری از بارداری تعریف می شود. با توجه به اهمیت فرزندآوری از نقطه نظر مذهبی و فرهنگ عمومی جامعه، ناباروری به عنوان یکی از دلایل طلاق مطرح شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و علل ناباروری در بین زنان متاهل ساکن در استان ایلام انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۰۱۳ زن متاهل ساکن مناطق شهری و روستایی استان ایلام که در طی مدت مطالعه به مراکز خصوصی زنان و مامایی مراجعه کرده بودند، انجام شد. داده ها با روش مصاحبه و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کروسکال والیس و کولموگروف اسمیرنوف انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از ۱۰۱۳ زن مورد مطالعه، ۸۹۶ نفر (۸۸٫۴%) عدم مشکل در باروری، ۳۷ نفر (۳٫۶%) ناباروری اولیه کنونی و ۱۷ نفر (۱٫۷%) سابقه ناباروری اولیه را ذکر کردند. بین سن ازدواج و ناباروری ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (۰٫۰۰۱>p)، اما بین سن اولین قاعدگی و ناباروری، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (۰٫۹۵۶=p).
نتیجه گیری: برآورد شیوع ناباروری در جمعیت مورد مطالعه استان ایلام بیش از برآورد های سایر مطالعات انجام گرفته در سال های گذشته بود. تفاوت این مقدار با مطالعات دیگر نیازمند بررسی بیشتر از نظر سبب شناسی و عوامل تاثیرگذار می باشد.