مقاله سیستم های مغزی-رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: سیستم های مغزی-رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسی-اجباری
مقاله فراشناخت
مقاله سیستم بازداری رفتاری
مقاله سیستم فعال ساز رفتاری
مقاله راهبردهای کنترل فکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاره حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی عبدالطیف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم های مغزی-رفتاری تاثیر زیادی بر شخصیت و رفتار انسان دارند. سیستم بازداری رفتاری با رفتارهای اجتناب و کناره گیری مرتبط است؛ در حالی که سیستم فعال ساز رفتاری با رفتار روی آورد در ارتباط می باشد. بیش فعالی و کم کنشی هر یک از این سیستم ها می تواند دامنه وسیعی از اختلالات را تبیین کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر فراشناختی در بیماران مبتلا به وسواسی-اجباری انجام گرفت.
روش: در این پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی بود، ۸۰ بیمار مرد مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مراکز روان پزشکی ۲۲ بهمن و ابن سینای شهر مشهد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های وسواسی-اجباری مادزلی، شخصیت گری ویلسون، باورهای فراشناخت-۳۰ سوالی و راهبردهای کنترل فکر را تکمیل نمودند. داده های پژوهش از طریق روش همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: باور نیاز به کنترل افکار و راهبرد تنبیه خود، بیشترین همبستگی را با سیستم بازداری رفتاری داشتند. خودآگاهی شناختی، باورهای مثبت درباره ی نگرانی و باورهای مربوط به کنترل ناپذیری و خطر؛ راهبردهای تنبیه خود و نگرانی؛ و سیستم بازداری رفتاری قوی ترین پیش بینی کننده های علائم وسواس بودند.
نتیجه گیری: بین باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و سیستم های مغزی-رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری ارتباط معناداری وجود دارد. آشنایی با سطوح فراشناختی و انتخاب راهبردهای کنترل فکر مناسب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری، می تواند چارچوب ارتباط این اختلال را با سیستم های مغزی-رفتاری مشخص تر سازد.