مقاله سیر تحولی کنش های اجرایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: سیر تحولی کنش های اجرایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنش های اجرایی
مقاله سیر تحولی
مقاله دانش آموزان دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی ایمان اله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پورآقارودبرده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کنش های اجرایی به ساختارهای شناختی پیچیده مغز اشاره دارد و عموما به قشر پیش پیشانی مغز مرتبط است. پژوهشگران معتقدند که همانند رشد جسمی تفاوت هایی در گستره تحول کنش های اجرایی وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی سیر تحولی کنش های اجرایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی بود.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی و پس رویدادی است. جامعه آماری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت می باشند، که تعداد ۱۲۶ دانش آموز مقطع ابتدایی به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در سه گروه، گروه اول (دانش آموزان کلاس اول و دوم ابتدایی، ۴۰ نفر)، گروه دوم (دانش آموزان کلاس سوم و چهارم، ۴۲ نفر) و گروه سوم (دانش آموزان کلاس پنجم و ششم، ۴۴ نفر) قرار گرفتند و کنش های اجرایی آن ها توسط آزمون های عصب روان شناختی کارت های ویسکانسین، استروپ و عمل کرد مداوم مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانسیک طرفه جهت مقایسه گروه ها در کنش های اجرایی نشان داد که بین گروه های سنی مورد بررسی در آزمون عمل کرد مداوم، تکلیف تداخل (استروپ)، درجاماندگی و خطای کل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار بین گروه اول و سوم، و دوم و سوم می باشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده این است که کنش های اجرایی در سیر تحولی فرد پدیدار گشته و هم راه با افزایش سن تکامل می یابد.