مقاله سیری از خانه تا جامعه با چالش های هندلینگ در کودکان مبتلا به فلج مغزی: تحلیل محتوی کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۶۷ تا ۱۲۸۰ منتشر شده است.
نام: سیری از خانه تا جامعه با چالش های هندلینگ در کودکان مبتلا به فلج مغزی: تحلیل محتوی کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک
مقاله فلج مغزی
مقاله چالش
مقاله هندلینگ
مقاله تحلیل محتوی کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دالوند حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رصافیانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خانکه حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشکلات کودکان فلج مغزی طولانی مدت و دائمی است و شناخت چالش های آنان، مستلزم آگاهی از ساختار محیطی و بافت فرهنگی است. لذا هدف از این مطالعه، تبیین چالش های هندلینگ کودکان فلج مغزی از دیدگاه کودکان فلج مغزی، مادرانشان و کاردرمانگران در جامعه ایرانی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه کیفی، بخشی از مطالعه گسترده در مورد چگونگی هندلینگ در کودکان فلج مغزی ایرانی است که با مشارکت دو کودک فلج مغزی، چهار مادر کودک فلج مغزی و چهار کار درمانگر انجام گردید. افراد طبق نمونه گیری هدفمند و در ادامه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق فردی و گروهی به صورت نیمه ساختارمند و مشاهده هدفمند در منزل و کلینیک جمع آوری شدند و به روش تحلیل محتوی عرفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از مجموع مصاحبه ها، ۱۲۷۵ کد به دست آمد. این کدها در طی فرایند تجزیه و تحلیل در چهار درونمایه اصلی، هندلینگ در منزل، هندلینگ در کلینیک، هندلینگ در مدرسه و هندلینگ در جامعه به عنوان محیط های اصلی چالش کودکان فلج مغزی و نیز ۱۱ زیر درونمایه طبقه بندی شدند.
نتیجه گیری: مشارکت کنندگان، ضعف آموزش های عملی را اصلی ترین چالش هندلینگ در منزل، توجه صرف به تمرینات درمانی و عدم مشارکت فعال کودک در تمرینات درمانی را مشکل اصلی در کلینیک و مراقبت محور نبودن هندلینگ و سوء استفاده را به عنوان چالش های اصلی هندلینگ در مدرسه و جامعه عنوان کردند که تحقیقات بیشتری در مورد مناسب سازی، نحوه مراقبت از کودکان فلج مغزی و آموزش های هندلینگ در خانه، کلینیک، مدرسه و جامعه مورد نیاز است.