مقاله سونوگرافی به عنوان یک روش ثانویه در تایید محل لوله تراشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: سونوگرافی به عنوان یک روش ثانویه در تایید محل لوله تراشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینتوباسیون
مقاله سونوگرافی
مقاله لوله تراشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: پیش بین الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهسان
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اصلی ترین روش برقراری یک راه هوایی مقطعی و مطمئن انتوباسیون داخل تراشه است. توصیه می شود علاوه بر ارزیابی بالینی از یک روش ثانویه هم برای تایید محل صحیح لوله تراشه پس از انتوباسیون استفاده شود. اخیرا مطرح شده که با سونوگرافی می توان به صورت غیر مستقیم لوله گذاری داخل تراشه را با مشاهده حرکت دیافراگم مورد ارزیابی قرار داد. هدف از این مطالعه بررسی دقت سونوگرافی در تشخیص محل لوله تراشه بر اساس حرکات دیافراگم است تا شاید بتوان از آن به عنوان یک روش ثانویه برای تایید محل لوله تراشه استفاده کرد.
روش مطالعه: این مطالعه توصیفی مقطعی، به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در سال ۱۳۹۱ در بیمارستان امام رضا مشهد انجام شد، بلافاصله پس از انتوباسیون هر بیمار در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)، سونوگرافی برای دیدن حرکات دیافراگم با قرار دادن پروب در قسمت تحتانی قفسه سینه در سمت راست در محور ساژیتال و بین دوخط آگزیلاری قدامی و میانی انجام شد و پس از گزارش نتیجه آن، با گلایدوسکوپ و تحت دید مستقیم مجددا محل لوله تراشه بررسی و نتایج با هم مقایسه شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بیماران با میانگین سنی۶۷٫۱±۱۶٫۶ مورد بررسی قرار گرفتند. حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص محل صحیح لوله تراشه به ترتیب ۹۷% و ۱۰۰% بود. ضریب توافقی کاپا بین سونوگرافی و گلایدوسکوپ در تشخیص محل لوله تراشه ۰٫۷۱۳ بود که میزان قابل قبولی است.
نتیجه گیری: سونوگرافی روشی سریع، دقیق و بی خطر در تشخیص محل صحیح لوله تراشه است و می تواند به عنوان یک روش ثانویه در کنار ارزیابی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.