مقاله سورهای محمول در گزاره های منحرفه (احکام قضایا و قواعد قیاس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: سورهای محمول در گزاره های منحرفه (احکام قضایا و قواعد قیاس)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عکس مستوی
مقاله محصورات چهارگانه
مقاله محصورات هشت گانه
مقاله قواعد انبساط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارسطو نخستین منطق دانی است که «سور در ناحیه محمول» را معرفی و صدق و کذب گزاره های با سور در ناحیه محمول را بررسی کرده است. ابن سینا این گزاره ها را «گزاره های منحرفه» نامیده و احکام تناقض میان آن ها را بیان کرده است؛ اما از دیگر قواعد حاکم بر گزاره های منحرفه سخن نگفته است. گزاره های منحرفه به دو دسته تقسیم می شوند: آن ها که هم ارز یکی از محصوره های چهارگانه ارسطویی هستند و آن ها که چنین نیستند. این دو دسته با هم هشت محصوره را شکل می دهند که روابط آن ها را می توان در یک «مکعب تقابل» نشان داد. با صورت بندی این هشت محصوره در منطق جدید، به آسانی می توان نشان داد که همه این محصوره ها عکس مستوی دارند. در پایان، نشان می دهیم که قواعد اشکال اربعه برای این محصوره ها همان «قواعد انبساط قیاس» است و به قواعد ویژه برای هر شکل نیازی نیست؛ هرچند برای هر شکل نیز می توان قواعد مربوطه را بیان کرد.