سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی سعیدان – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و باشگاه دانش پژوهان جوان دانشگاه شهید
احمد غضنفری مقدم – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مطالعه از انعکاس صدای حاصل از برخورد پسته با صفحه ی فلزی و پردازش آن توسط سیستم استنتاج فازی برای تصمیم گیری و اظهار نظر در مورد نوع پسته استفاده شده است پایگاه داده ها مربوط به ۳۰۰ نمونه پسته ی رقم فندقی بود که به ۲ دسته ی نمونه های آموزش و تست تقسیم بندی شد. ورودی های سیستم فازی عبارت بودند از دامنه، فرکانس، چگالی طیف فرکانسی و زاویه فاز صدای منعکس شده که هرکدام از این ورودی ها دارای ۲ تابع عضویت بودند. قواعد سیستم فازی با بررسی دقیق رفتار سیگنال ها در نقاط مختلف موج صوتی نوشته شد و پس از آموزش و تست سیستم داده های بدست آمده با روش آماری نزدیک ترین فاصله مورد مقایسه قرارگرفت.