سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید فعلی – دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه
سیدسجاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه
میثم مرادمند – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله روش تحلیلی برای مدلسازی بار ضربهای بر روی لمینیتهای FRP ارائه شده است . تحلیل ضربه د ر دو مرحله تغییرشکل کلی با دو تکه شدن ۲ موضعی و واماندگی موضعی ناشی از موج تنش ۳ می باشد . ابتدا یک مدل تحلیلی ساده برای واماندگی تغییر شکل موضعی و همچنین واماندگی موضعی موج حاکم ارائه و از واماندگی برشی بحرانی به منظور پیش بینی سوراخ شدن لمینت های FRP در مد تغییر شکل موضعی استفاده شد ه است. نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدل تحلیلی ارائه شده، مطابقت خوبی دارد. در انتها اثر پارامتر های هندسی مختلف، از جمله اندازه ی صفحه و قطر پرتابه روی سرعت حد بالستیک بررسی شده است