سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدیوسف احدی سرکانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
زین العابدین صادقی – استادیار دانشگاه شهید باهنر
کاوه باقری نسب – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست ها و تصمیماتی است که دربخش سرمایه درگردش به منظور تغییردرانواع دارایی های جاری و منابع تامین مالی اعمال میشود کنترل صحیح این بخش میتواند تاثیر بسزایی برسودآوری شرکت ها داشته باشد رکود اقتصادی فعلی با کمبود نقدینگی افزایش ورشکستگی ونوسانات تقاضا تمرکزی مجدد برسیاست ها و مدیریت سرمایه درگردش را ایجاب می کند چرخه های تجاری برمنبع تامین مالی همه شرکت ها ازطریق اثری که بررشد اقتصادی و فروش میگذارد تاثیر گذار است به همین منظور این مقاله مدیریت سرمایه درگردش و شاخصهای آن مورد توجه قرارمیدهد و سطحی بهینه ازسرمایه درگرش را نشان میدهید قسمت بعدی مقاله نگاهی کلی به چرخه ها یتجاری دراقتصاد انداخته وحالتهای رکودی و رونق را بیان میدارد و اهمیت توجه به مدیریت سرمایه درگردش درچرخه های تجاری متفاوت را تشریح می کنید می توان گفت عدم اطمینان درمحیط تجاری مستقیما برسودآوری شرکت اثرگذار است.