سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا صفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
عبدالکریم کاشی – استاد باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران،
عماد شاه منصوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علی اکبر حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

تره ایرانی از سبزیجات بومی و مهم ایران می باشد که به صورت طبیعی قادر به تولید سوخیزه بوده و محققان اصلاح ژنتیک می توانند از این توانایی جهت تولید همگروه و پیشبرد طرح های به نژادی استفاده نمایند. این تحقیق جهت ارزیابی توانایی تشکیل سوخیزه در تره ایرانی و اثرات تیمار بنزیل آدنین ( BA ) با غلظت های ۰، ۱۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر بر میزان پاسخ دهی گیاهان به تولید سوخیزه، اندازه و تعداد سوخیزه های تولید شده در گل آذین صورت گرفت. در مرحله دوم آزمایش سوخیزه های به دست آمده در دو اندازه (کمتر و بیشتر از ۳ میلی متر قطر) در بستر پیت ماس و پرلیت جهت بررسی امکان ایجاد گیاه طبیعی کاشته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشتر از ۹۰ % گیاهان تیمار شده و کمتر از ۱% گیاهان شاهد سوخیزه تولید کردند و این اختلاف در سطح یک درصد معنی دار بود ولی بینغلظت های مختلف هورمونی تفاوت معنی داری وجود نداشت. اندازه سوخیزه بر میزان جوانه زنی تاثیر داشته و سوخیزه های درشت جوانه زنی بیشتر و تفاوت معنی دار با سوخیزه های ریز در سطح ۱% ایجاد کردند پس می توان نتیجه گرفت که تیمار گل آذین با این چهار غلظت از بنزیل آدنین، موجب تولید سوخیزه ای می شود که در بردارنده کلیه صفات مادری بوده و توانایی تولید گیاه طبیعی را دارد