سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
میرحسین موسوی – دکتری اقتصاد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

سوانح و تصادفات جاده ای حجم وسیعی از مرگ ناتوانی و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم را به جوامع تحمیل می کند دراین مقاله نقش سوانح جاده ای بررشد اقتصادی کشور طی سالهای ۸۸-۱۳۵۰ بررسی می گردد برای تخمین مدل از الگوهای خود رگرسیون برداری استفاده شده است نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که دربلندمدت سوانح حمل و نقل جاده ای اثرمنفی بررشد اقتصادی دارد همچنین چگونگی تغییراتمتغیر سوانح حمل و نقل جاده ای بررشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرارگرفته است.